Postovani, Moj otac je kupio zemljiste pre 30tak godina i poseduje kupoprodajni ugovor, ali zemljiste nije preneo na svoje ime. Pa mene sada interesuje koja je procedura oko prenosa vlasnistva? Hvala unapred

Poštovani,

činjenica da je zemljište kupljeno pre više od 30 godina ne predstavlja prepreku da se Vaš otac uknjiži kao vlasnik u katastru nepokretnosti. Najpre, potrebno je da odredi koji je služba za katastar nepokretnosti nadležna za uknjižbu (spisak možete naći na adresi: http://www.rgz.gov.rs/. Zatim se nadležnoj službi podnosi dokumentacija na osnovu koje je potrebno da se izvrši upis:

  1. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa overenim potpisima ugovornih strana
  2. Izričita i bezuslovna izjava prodavca da je saglasan da se kupac uknjiži u katastar nepokretnosti (ranije zemljišne knjige) – tzv. clausula intabulandi. Ova izjava je najčešće sastavni deo ugovora o kupoprodaji, ali može biti i sačinjena posebna pismena isprava sa overenim potpisom prodavca
  3. Fotokopija lične karte
  4. Dokaz o uplaćenim taksama

Ukoliko prodavac nije upisan kao vlasnik u katastar nepokretnosti pored ugovora kojim je Vaš otac kupio zemljište potrebno je da priloži i sve prethodne ugovore kojima je prenošeno to zemljište čime će se dokazati ceo pravni sled sve do lica koje je upisano kao vlasnik u katastar nepokretnosti.

Vaš Pro Bono