Poštovani, interesuje me koliki je porez na ugovor o poklonu?

Poštovana,

Poreske stope vezane za porez na poklon regulisane su u čl. 19 Zakona o porezu na imovinu i iznose:

Za obveznike koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na poklon plaćaju po stopi od 1,5%.

Obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na poklon plaćaju po stopi od 2,5%.

Porez na poklon ne plaća lice, koje se u odnosu na poklonodavca, nalazi u prvom naslednom redu, odnosno ukoliko se radi o bračnom drugu poklonodavca.

Porez neće platiti ni poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan na poklon primljeni stan, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona, odnosno poklonoprimac zemljoradnik drugog naslednog reda koji  prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre prijema poklona.

Poreska oslobođenja bliže su određena u čl. 21 Zakona o porezu na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – odluka US).

Mladi Pro Bono