Osuđen sam na 6 meseci zatvora radi teške krađe. Meni je prvo krivično delo u životu, hteo sam da pitam koliko vremena treba da zastari kazna. Molim vas da mi odgovorite. Hvala

Poštovani,

Prema našem Krivičnom zakoniku (relativna) zastarelost izvršenja kazne kada je u pitanju zatvorska kazna do jedne godine nastupa dve godine od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna (član 105 stav 1. tačka 7). Svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima u cilju izvršenja kazne tok zastarelosti se prekida i rok počinje teći ispočetka. Međutim, prema članu 107 stavu 6. Krivičnog zakonika (apsolutna) zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne (dakle, u roku od četiri godine). Takođe, u slučaju nastupanja apsolutne zastarelosti započeto izvršenje kazne se obustavlja (član 107 stav 7.).

Srdačno,

Vaš Mladi Pro Bono