Kada se moze obnoviti postupak pravosnazne sudske presude Osnovnog suda i da li postoji vreme zastarelosti. Pozdrav

Poštovani,

moguće je ponoviti postupak koji je okončan pravosnažnom presudom tako što ćete Osnovnom sudu podneti predlog za ponavljanje postupka. Ovaj vanredni pravni lek može da se izjavi iz sledećih razloga:

1.) ako je sud bio nepropisno sastavljen ili ako je sudio sudija koji je po zakonu morao da bude isključen ili je rešenjem suda bio izuzet ili ako je u donošenju presude učestvovao sudija koji nije učestvovao na glavnoj raspravi;

2.) ako je stranci nezakonitim postupanjem, a naročito propuštanjem dostavljanja, nije bilo omogućeno da raspravlja pred sudom;

3.) ako je u postupku kao tužilac ili tuženi učestvovalo lice koje ne može da bude stranka u postupku ili ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašćeno lice ili ako parnično nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik ili ako zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlašćenje za vođenje parnice ili za pojedine radnje u postupku, osim ako vođenje parnice, odnosno vršenje pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno;

4.) ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svedoka ili veštaka;

5.) ako se odluka suda zasniva na ispravi koja je falsifikovana ili u kojoj je overen neistinit sadržaj;

6.) ako je do odluke suda došlo usled krivičnog dela sudije, odnosno sudije porotnika, zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke, protivne stranke ili trećeg lica;

7.) ako stranka stekne mogućnost da upotrebi pravnosnažnu odluku suda koja je ranije među istim strankama doneta o istom zahtevu;

8.) ako se odluka suda zasniva na drugoj odluci suda ili na odluci nekog drugog organa, a ta odluka bude pravnosnažno preinačena, ukinuta, odnosno poništena;

9.) ako je naknadno pred nadležnim organom na drugačiji način pravnosnažno, odnosno konačno rešeno prethodno pitanje (član 12) na kome je sudska odluka zasnovana;

10.) ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla da bude doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku;

11.) ako stranka stekne mogućnost da upotrebi odluku Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđena povreda ljudskog prava, a to je moglo da bude od uticaja na donošenje povoljnije odluke;

12.) ako je Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi, utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u parničnom postupku, a to je moglo da bude od uticaja na donošenje povoljnije odluke.

Razlozi u tačkama od 1 do 4 mogu da se podnesu samo ukoliko neki od tih razloga nije bez uspeha iznet u ranijem postupku (čl. 427. st. 1. Zakona o parničnom postupku). Takođe, na razloge navedene u tačkama 1, 2, 7, 8 i 9 možete se pozvati samo ukoliko bez svoje krivice te okonosti niste mogli da iznesete pre nego što je postupak pravnosnažno okončan (čl. 427. st. 2. ZPP).

Što se roka za podnošenje predloga tiče on iznosi 60 dana, ali se različito računa momenat od koga počinje teći rok u zavisnosti od razloga za podnošenje predloga:

1.) u slučajevima iz tačke 1 i 2 od dana kada je odluka dostavljena stranci;

2.) u slučaju iz tačke 3 ako je u postupku kao tužilac ili tuženi učestvovalo lice koje ne može da bude stranka u postupku, od dana kada je odluka dostavljena tom licu; ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašćeno lice, ili ako parnično nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik, od dana kad je odluka dostavljena stranci, odnosno njenom zakonskom zastupniku, a ako zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlašćenje za vođenje parnice ili za pojedine radnje u postupku, od dana kad je stranka saznala za ovaj razlog;

3.) u slučajevima iz tačke 4, 5 i 6 od dana kada je stranka saznala za pravnosnažnu presudu u krivičnom postupku, a ako krivični postupak ne može da se sprovede, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih postupak ne može da se pokrene;

4.) u slučajevima iz tačke 7, 8, 11 i 12 od dana kada je stranka mogla da upotrebi pravnosnažnu odluku koja je razlog za ponavljanje postupka;

5.) u slučaju iz tačke 9 od dana kada je odluka kojom je nadležni organ pravnosnažno rešio prethodno pitanje na kome je odluka zasnovana dostavljena stranci;

6.) u slučaju iz tačke 10 od dana kada je stranka mogla da iznese sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.

Ako bi rok od 60 dana počeo da teče pre nego što je odluka postala pravnosnažna, taj rok se računa od pravnosnažnosti odluke, ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lek, odnosno od dostavljanja pravnosnažne odluke suda izrečene u poslednjem stepenu. Takođe, postoji i određeni objektivni rok čijim protekom se gubi pravo da se podnese predlog za ponavljanje postupka. Ovaj rok iznosi 5 godina od pravnosnažnosti presude (10 godina samo u slučaju predviđenom u tački 2) i njegovim protekom se gubi svako pravo na podnošenje ovog pravnog leka, bez obzira na to da li bi i dalje bilo mesta da otpočne rok od 60 dana.

Vaš Pro Bono