Da li postoji mogućnost da dobijem porodičnu penziju u sledećoj situaciji: bila sam razvedna i imala 45 godina kada je moj bivši suprug preminuo, tri godine nakon razvoda braka u svojoj 55.godini života. Napominjem da do podele zajednički stečene imovine u braku koji je trajao 21 godinu i iz koga imamo sina nikada nije došlo zbog stalnih pretnji i nasilja koje sam trpela. Ostala sam bez posla kao tehnoloski višak godinu dana nakon razvoda, od tada sam bez posla i ikakvih primanja. Ove godine ću napuniti 51.godinu života i na žalost spremam se da potražim socijalnu pomoć od države.

 

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010 i 93/2012) uređen je krug lica koja mogu biti korisnici porodične penzije. Članom 28. ovog zakona definisano je da se članovima porodice umrlog osiguranika smatraju:

·       bračni drug;

·       deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao);

·       roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao.

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti i bračni drug iz razvedenog braka ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Pošto u Vašem slučaju nije došlo do utvrđivanja izdržavanja nakon razvoda braka, ne postoji način da postanete korisnik porodične penzije. Jedina stvar koja Vam preostaje je mogućnost izdvajanja zajedničke imovine stečene u braku na koju svakako imate prava.

 

Mladi Pro Bono