Živim sa mal. detetom odvojeno od supruga koji živi i radi u inostranstvu. Predstoji nam pokretanje postupka za razvod, a od supruga ne dobijam nikakva sredstva . Interesuje me kako se procenjuje visina alimentacije za dete kada su u pitanju zarade u inostranstvu koje su mnogo veče od naših i da li i ja imam pravo na izdrzavanje posto sam nezaposlena , bez ikakvih prihoda i bez stana. Trenutno sam sa sestrinom porodicom. Hvala

Poštovani,

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca (deteta) izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja (Vašeg supruga)  zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenihza poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Pošto je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Što se tiče izdržavanja za Vas Porodični zakon kaže  da supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, nesposoban je za rad ili je nezaposlen, može ostvariti pravo na izdržavanje od bivšeg supružnika srazmerno njegovim mogućnostima, osim ako bi usvajanje alimentacionog zahteva predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika. U načelu su supružnici posle razvoda braka dužni da se sami staraju o svojoj egzistenciji, te da je izdržavanje pravo koje se može ostvariti samo u prelaznom periodu. Naime, izdržavanje se razvedenom supružniku može dosuditi samo u vidu privremene pomoći dok se ne osposobi da sam stiče sredstva za egzistenciju. Pri tom, izdržavanje razvedenog supružnika ne može trajati duže od pet godina.

Srdačno, Mladi Pro Bono