Ukoliko dete staro godinu dana ima u izvodu iz matične knjige rođenih upisano ime oca, da li od druge osobe može da bude pokrenut postupak osporavanja očinstva, tj. da li druga osoba može da traži da se utvrdi da je on otac deteta?

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak osporavanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za osporavanje očinstva može podneti.

Članom 54. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) utvrđeno je da pravo na osporavanje očinstva imaju: dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta ako istom tužbom traži i utvrđivanje svog očinstva.

Muškarac koji tvrdi da je otac deteta može podneti tužbu radi osporavanja očinstva muškarcu koji se po ovom zakonu smatra ocem deteta u roku od godinu dana od dana saznanja da je on otac deteta, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta.

Neophodno je da muškarac koji tvrdi da je otac deteta podnese tužbu Višem sudu koji je mesno nadležan za mesto u kome imate prebivalište.

Mladi Pro Bono