Radila sam po ugovoru na određeno vreme godinu dana. Po isteku ugovora ustanova mi je dala plan nastave i e-mailom obaveštavali o promenama rasporeda nastave i lokacije. Ja sam redovno odlazila na posao što je evidentirano kod službenog lica Ustanove. Kada sam pitala kada ću potpisati novi ugovor odgovarali su mi stalno “sledeće nedelje“ Međutim,14.12. 2012. godine SMS-om me pozivaju da dođem po knjižicu bez ikakvog obrazloženja.Dovedena sam u situaciju (zakasnila) za prijavu kod NSZ jer nemam socijalno osiguranje ni sredstava za život. Advokat ustanove je na moj zahtev odgovorio da je neosnovan.

 

Poštovana,

Pretpostavljamo da se Vaše pitanje odnosi na vreme koje ste proveli na radu, nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme, a koje nije regulisano na zakonit način.

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), u čl. 32 navodi sledeće:

„Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku.

Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.“

U čl. 34 se definiše da zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad, a poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja zaposlenog na rad (u skladu sa čl. 35. ovog Zakona).

Od značaja je i čl. 37, u kome se, između ostalog, kaže:

„Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos.“

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac  sa svojstvom pravnog lica ako sa licem koje radi nije zaključio Ugovor o radu (prema čl. 273 (2)).

Novčanom kaznom od 600.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako odluči o pojedinačnom pravu, obavezi ili odgovornosti zaposlenog a ne donese rešenje ili ga ne dostavi zaposlenom u skladu sa odredbama ovog zakona (čl. 274 (17)).

Vi svakako imate pravo da sudskim putem zaštitite svoja prava iz radnog odnosa. Želimo da vam skrenemo pažnju i na mogućnost pokretanja postupka pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Više informacija može naći na njihovom veb-sajtu http://www.ramrrs.gov.rs/o-nama-cil.html

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono