Poštovani, Potrebna mi je informacija o ceni taksi. Stanje je sledeće: moja majka i ja imamo po stan u istoj zgradi i želele bismo da ih papirološki zamenimo da moj bude njen, a njen moj. Zanima me kakva je pravna procedura, da li postoje nekakve takse koje treba platiti.

Poštovana,

Vaša majka i Vi biste morali da zaključite ugovor o razmeni nepokretnosti kako biste ostvarile tu zamisao. Da biste ugovor overili u sudu morali biste da platite taksu za overu čija visina zavisi od vrednosti ugovora o razmeni. Kalkulator iznosa sudskih taksi možete naći na ovom linku http://www.prvisud.rs/ (potrebno je uneti iznos u dinarskoj vrednosti). Osim ove takse i jedna I druga strana bi bile u obavezi da plate porez na prenos apsolutnih prava za nepokrenosti koje su primile, po poreskoj stopi od 2,5% od poreske osnovice (tržišne vrednosti stanova). Ukoliko biste sačinili dva ugovora o poklonu – jedan kojim vaša majka poklanja vama njen stan i drugi kojim vi poklanjate njoj svoj stan, pored takse za overu ugovora (koja je ista kao i u prethodnom slučaju) bili biste u obavezi da platite manji porez zato što bi se primenjivala pravila o porezu na poklon koja predviđaju poresko oslobođenje u slučaju kada se poklonoprimac nalazi u prvom naslednom redu u odnosu na poklonodavca. U tom slučaju bi samo Vaša majka bila u obavezi da plati porez na poklon na stan koji biste joj vi poklonili ( I to po stopi od 1,5%) dok biste vi bili oslobođeni plaćanja poreza na poklon na stan koji biste dobili od svoje majke. Želimo da vam skrenemo pažnju na to bi organ poreske uprave imao pravo da donese rešenje po kome bi od vas zahtevao da platite porez na prenos apsolutnih prava čak i ukoliko biste zaključili dva ugovora o poklonu s obzirom na to su ovlašćeni da poreze razrezuju prema ekonomskom efektu nekog pravnog posla a ne isključivo prema pravnoj formi ugovora.

S poštovanjem,                         

Mladi Pro Bono