Poštovani, Da li se Ugovorom o poklonu nepokretnosti koji sačine moja baka i otac, baka obavezuje da živi u toj nepokretnosti ili otac nakon što primi poklon može da proda tu nepokretnost bez saglasnosti bake? S poštovanjem

Poštovana,

Ugovorom o poklonu poklonodavac prenosi pravo svojine nad stvarju  poklonoprimcu predajom te stvari. Kod nepokretnosti predaja je izvršena kada je poklonoprimac upisan u katastar nepokretnosti kao novi vlasnik. Ukoliko je Vaš otac upisan u katastar nepokretnosti kao vlasnik, stekao je pravo svojine i može raspolagati nepokretnošću po sopstvenoj volji, pa je može i otuđiti. NIje mu potrebna saglasnost Vaše bake, budući da je on postao sopstvenik nepokretnosti.

Ovo pravilo važi, ukoliko ugovorom između Vaše bake i oca nije ništa drugo ugovoreno, tj. ukoliko se ne radi o poklonu s nalogom i teretom, kojim poklonodavac zahteva određene radnje poklonoprimca. U tom slučaju bi poklonoprimac bio dužan da učini šta je od njega traženo. Pretpostavljamo da biste nam rekli da je to kod Vas slučaj, tako da za Vašeg oca važi ono što smo prvo naveli.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono