Poštovani,
optužena sam za krivično delo 359/1. Koju kaznu mogu da očekujem priznanjem dela, imajući u vidu da nisam nikada imala problema sa zakonom. Delo po kom sam optužena je više posledica neodgovornog poslovanja koja je dovela do štete u iznosu od 950 eur.
Unapred hvala.

Poštovani,

Član 359, stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srbije izričito utvrđuje kao minimalnu kaznu kaznu zatvora od 6 meseci. U slučaju postojanja posebno olakšavajuće okolnosti kazna se može ublažiti do 30 dana zatvora.

     Sud može izreći i uslovnu osudu u slučaju da utvrdi kaznu zatvora u trajanju manjem od dve godine.

Imajući u vidu da vi želite da priznate delo možete zatražiti od javnog tužioca saglasnost u postizanju sporazuma o priznanju krivice. Sporazum o priznanju krivice je moguć za sva krivična dela za koje je moguće izreći kaznu do 12 godina zatvora. Kada se uputi predlog za postizanje ovog sporazuma možete pregovarati o uslovima pod kojima ćete priznati delo. Sporazum se može podneti najkasnije do završetka prvog ročišta za održavanje glavnog pretresa. U sporazumu o priznanju krivice okrivljeni u potpunosti priznaje krivično delo koje mu se stavlja na teret a okrivljeni i tužilac se saglašavaju o vrsti i visini kazne, o troškovima postupka i imovinskopravnom zahtevu i o odricanju stranaka od prava na žalbu na sdsku odluku. Sudska odluka se donosi u skladu sa ovim sporazumom.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono