Zaveštana mi je nepokretnost alografskim testamentom. Vlasnik nekretnine je testament napisao svojom rukom u prisustvu dva svedoka, i na kraju su svo troje potpisali testament. Da li je potrebno ovakav testament dodatno overavati u sudu ili ne? S poštovanjem

Alografski testament je pisani testament pred svedocima, koji se sastavlja tako što ostavilac pred svedocima svojeručno potpiše unapred sastavljeni testament, zatim izjavi da ga je pročitao i da ga priznaje za svoju poslednju volju.

Ostavilac testament može sastaviti na bilo koji način (olovkom, mehaničkim sredstvom za pisanje i sl.), a to može prepustiti i nekom drugom licu da uradi umesto njega (može biti i srodnik). Zakon dozvoljava ove načine za sastavljanje testamenta, jer je sastavni deo forme potvrđivanje i priznanje testamenta pred svedocima, tako da je bitno samo da ostavilac testament prizna za svoj, a ne i da ga sam sastavi.

Testament se potvrđuje na sledeći način:
• Testament se potpiše
• Ostavilac prizna testament za svoj (može biti izričito i prećutno)
• Zaveštalac izjavi da je unapred pročitao testament
• Svedoci se svojeručno potpisuju ispod potpisa ostavioca
• Sve ove radnje moraju da se urade u isto vreme na istom mestu dok su oba svedoka prisutna

Zakon ne traži da alografski testament sadrži datum, mada je preporučljivo zbog ranije navedenog. Nije potrebno ovu vrstu testamenta overiti u sudu.

Mladi Pro Bono