Poštovani, U procesu sam kupovine prvog stana od 65 m2, od investitora, na kredit. U domaćinstvu živimo suprug i ja, sa jednim detetom i suprugovom majkom, a drugo dete je na putu. U međuvremenu, suprug je ostavinskom raspravom iza pokojnog oca nasledio stan od 40 m2. Da li ja imam pravo na povraćaj PDV-a, da li mogu da izuzmem supruga iz zahteva za povraćaj i da li sam oslobođena plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Poštovana,

Prema članu 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana). Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledećim uslovima:

1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca.

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u gorenavedenom periodu, a za vlasnički udeo na stanu do površine srazmerne vlasničkom udelu u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Kupovina predmetnog stana ne podleže porezu na prenos apsolutnih prava iz razloga što je u pitanju prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom stanu, te na kupovinu istog plaćate PDV.

Dakle, Vi kao kupac stana imate pravo da zahtevate povraćaj PDV za površinu od 40 kvadratnih metara stana, plus još po 15 kvadratnih metara za Vaše dete i majku Vašeg supruga, što znači da će Vam biti refundiran celokupni iznos plaćenog poreza.

Srdačno,

MLADI PRO BONO