Poštovani, pre godinu i po dana isplatili smo kamenorezca za spomenik mome ocu, kada je prošlo tri meseca od postavljanja pojavile su se bele fleke i pukotine koje su se širile po mermeru. Kada smo se žalili i tražili popravku istog skinuo je stari i posle dugo vremena postavio drugi koji uopšte ni ne liči na onaj što je bio, ni oblik, ni slova, ni veličina. Kada smo otišli da se žalimo pravio se lud, ne znam šta da radimo, kako da vratimo novac ili šta treba da učinimo da bi on ispoštovao ugovor. Imamo samo ugovor koji je on overio svojim pečatom. Molim Vas pomozite mi, uputite me šta da radim. Unapred zahvalna.

Poštovani,

Ugovor koji ste opisali je ugovor o delu, koji je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima. Zakon ne propisuje obaveznu formu za zaključenje ovog ugovora, tako da forma ne utiče na punovažnost ovog ugovora.

Izvođač je dužan izvršiti delo kako je ugovoreno i po pravilima posla (stav 1 član 607 Zakona o obligacionim odnosima). Shodno članu 620. ZOO, naručilac je ovlašćen da od izvođača traži otklanjanje nedostataka u primernom roku, te ukoliko izvođač ne postupi dobrovoljno u primerenom roku, naručilac može sudskim putem da traži izvršenje činidbe – otklanjanje uočenih nedostataka. Dakle, ako spomenik nije napravljen onako kako je ugovoreno i kamenorezac ne želi da otkloni nedostatak dobrovoljno, Vi možete da podnesete tužbu sudu kojom ćete zahtevati izvršenje obaveze od strane izvođača.

Druga mogućnost koju imate, u slučaju da izvođač ne otkloni uočene nedostatke u primerenom roku, shodno članu 620. ZOO, je da, mimo sudskog postupka, otklonite nedostatke ili sami ili preko trećeg lica, te da se nakon toga sudskim putem regresirate od izvođača radova.

Mladi Pro Bono