Poštovani, Po smrti mog oca ostao je veliki dug za uzetu robu, koji ne mogu da isplatim. Pored duga u nasledstvu je ostao i plac od 2.500m2 u centru grada. Na ostavinskoj raspravi nisam se izjasnila za prihvatanje nasledstva, jer automatski prihvatam i dug. Vlasnik placa je Republika Srbija, a korisnik moj otac. Zakazano je novo ročište. Šta da radim?

Poštovani,

na osnovu činjeničnog stanja i pitanja iznetog u vašem mejlu, može se zaključiti sledeće:

 

1. Imajući u vidu da zaostavština trenutkom smrti ostavioca u svojoj ukupnosti (pasiva i aktiva) prelazi na naslednike, ćutanjem se ne možete odreći nasleđa već isključivo izričitom izjavom da se odričete nasleđa, a sve u skladu sa članom 219 Zakona o nasleđivanju.

 

2. Istina je da prihvatanjm nasleđa automatski prihvatate i dugove ostavioca, međutim zakonodavac je iz opravdanih razloga zaštite interesa naslednika predvideo ograničenje u odgovornosti za dugove. Zakon o nasleđivanju takvo ograničenje nesporno i uvodi članom 222, kada tvrdi da naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine.

Prethodno znači da u slučaju prihvatanja nasleđa vi zaista i hoćete odgovrati za ostaviočeve dugove, ali uz zakonski limit do visine vrednosti onoga što ste nasledili.

Sa poštovanjem, 

Mladi Pro Bono