Moj otac je sacinio testament koji je deponovan u sudu sa izvjestajima od doktota i svedocima gde smo ja i moj brat navedeni kao naslednici,dok su moje dve sestre iskljucene iz nasledstva.Na ostavinskom postupku one se slazu sa testamentom ali traze nuzni dio pa me interesuje koliki je taj nuzni dio i dali imaju pravo na njega.

Poštovani,

na osnovu činjeničnog stanja i pitanja iznetog u vašem mejlu, može se zaključiti sledeće:

 

U modernom naslednom pravu, pravo ostavioca da raspolaže svojom imovinom je načelno neograničeno. Međutim, kako su moguće situacije da ostavilac nepravedno liši naslednog dela lice koje bi po zakonu i pravilima pravičnosti imalo pravo na takav deo, Zakon o nasleđivanju konstituise pravo na nužni deo sa ciljem da pruži zaštitu ovim licima. Nužni deo je onaj deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao da raspolaže.

Zakon o nasleđivanju u članu 39., stav 1., određuje ko su nužni naslednici, zakon to čini sentencom: “Nužni naslednici su ostaviočevi: potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe i ostali preci.”

Kako zakon nesporno utvrđuje da pravo na nužni deo imaju potomci ostavioca opravdano je izvesti zaključak, da u vašem slučaju vaše sestre kao potomci ostavioca imaju to pravo.

Veličina njihovog nužnog naslednog dela je 1/8(1/4 podeljeno sa 1/2) po sestri od obračunske vrednosti zaostavštine (bliže određena u članu 48 Zakona o nasleđivanju).

 

Sa poštovanjem,

Mladi Pro Bono.