jel moze da se dobije uslov za krivicno delo iznuda.. nemam ranije takvih dela.niti sam usudjivan imam samo nasilnicko ponasanje ali za to sam samo daao izjavu kod istraznog jos nije otislo na sudjenje. hvala pozdrav

Poštovani,

prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije predviđa se mogućnost izricanja uslovne osude kao mera upozorenja, pod uslovom da su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi. Ti uslovi prema odredbama člana 66. Krivičnog zakonika su sledeći:

(1) Uslovna osuda se može izreći kad je učiniocu utvrđena kazna zatvora u trajanju manjem od dve godine.

(2) Za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna ne može se izreći uslovna osuda.

(3) Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od pet godina od pravnosnažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora za umišljajno krivično delo.

(4) Pri odlučivanju da li će izreći uslovnu osudu sud će, vodeći računa o svrsi uslovne osude, posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenog krivičnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno.

(5) Ako je učiniocu utvrđena i kazna zatvora i novčana kazna, uslovna osuda može se izreći samo za kaznu zatvora.

Za krivicno delo iznude, čl. 214. Krivičnog zakonika, predviđena je kazna zatvora u različitom trajanju, u zavisnosti od oblika izvršenog krivičnog dela. Sto se tiče mogućnosti izricanja uslovne osude za ovo krivično delo, ona je moguća jedino u slučaju izvršenja osnovnog oblika pomenutog dela, koji predviđa kaznu zatvora u trajanju od 1 do 8 godina. Takođe, potrebno je da je u konkretnom slučaju sud izrekao kaznu zatvora u trajanju manjem od 2 godine.

Za druge oblike ovog krivičnog dela predviđena je kazna zatvora u najkraćem trajanju od 2 god, a takođe se može izreći i kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teža kazna, sto automatski isključuje mogućnost izricanja uslovne osude prema st. 1. i 2. čl. 66. Krivičnog zakonika.

Naglašavam da će sud,  i onda kada postoji uslov za izricanje uslovne osude prema dužini zatvorske kazne na koju je lice osuđeno, posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenog krivičnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno.

Vaš Mladi Pro Bono