Da li mogu da priznam ocinstvo ako majka deteta ima 15 godina? Ja imam 21 i zaposlen sam!

Poštovani,

Očinstvo može priznati muškarac stariji od 16 godina ukoliko je sposoban za rasuđivanje. Sa priznanjem očinstva se mora saglastiti majka deteta ako je navršila 16. godinu života. Dakle očinstvo ne možete priznati dok majka deteta ne navrši 16. godina života. Želimo takođe da Vam skrenemo pažnju na to da je Krivičnim zakonikom Republike Srbije I to članom 180. obljuba sa licem koje je mlađe od 14 godina, propisana kao krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina.

S poštovanjem,                      

Mladi Pro Bono