X restoran, je sa dvorišne strane tik do našeg prozora (10cm) na susednoj zgradi postavio industrijsku instalaciju za provetravanje gasova iz njihove kuhinje. Tom prilikom su polomili našu nastrešnicu preko koje je prešlo koleno izduvnog kanala. Naš stan se nalazi u prizemlju susedne zgrade i ima prozore okrenute samo prema dvorištu. Pomenuta instalacija od X oktobra X godine pravi ogromnu buku i radi u više režima, nekada jače nekada malo slabije ali 24 časa dnevno bez prestanka, što je život u našem domu dovelo do nemogućih uslova. Dan nakon otvaranja restorana su nas posetili ljudi u ime njihove firme (X i X (nisu se predstavili punim imenom i prezimenom)) koji su ponudili da nam poprave nastrešnicu (što je verovatno i normalno), da iseku kanal koji prelazi preko našeg prozora i da umanje uticaj buke posebnim prigušivačima. Do sada, nedelju dana nakon tog “razumnog“ razgovora, su isekli deo kanala koji je prelazio preko naše nastrešnice a jutros su se u 7 sati bez ikakve najave kao lopovi ušunjali u dvorište da nam poprave nastrešnicu, što smo sprečili, jer je dogovor bio da se prvo eliminiše buka. Sa pomenutom gospodom nemamo nikakav potpisani sporazum, buka je i dalje nepodnošljiva čak i kada su prozori zatvoreni, radnici svoje puš pauze provode ispred našeg prozora narušavajući nam privatnost i bacaju opuške u naše dvorište koje je ograđeno zidom, a na leto će (kada je normalno da prozori budu otvoreni) život u našem stanu biti u potpunosti nepodnošljiv. Molimo vas za pravni savet kako da se izborimo protiv društveno neodgovorne kompanije koja nam ugrožava zdravlje i koja je svojom instalacijom umanjila vrednost naše nekretnine u privatnom vlasništvu.

Poštovani/a,

Naš savet je da pokušate da mirnim putem dođete do rešenja problema koji ste izložili. Pokušajte da postignete dogovor sa navedenim restoranom o neutralisanju buke koju pomenuta instalacija proizvodi. U slučaju da ne dođe do preduzimanja konkretnih radnji od strane restorana, a u cilju  umanjenja buke, imate na raspolaganju tužbu zbog uznemiravanja svojine. Preporučujemo da, ako do toga dođe, pre podnošenja tužbe nadležnom sudu uputite navedenom restoranu pismenu opomenu pred utuženje kojom ćete im dati primeren rok za ispunjenje činidbe koju zahtevate (recimo od 8 ili 15 dana), i to preporučenim pismom (kako biste imali dokaz da ste i kada opomenu poslali). Ovo je važno iz razloga što u sudskom postupku pokrenutom protiv X restorana, isti može tvrditi da je imao volju da preduzme radnje u cilju umanjenja buke i da ste Vi bespotrebno pokrenuli sudski spor ili da opomenu pred utuženje nikad nisu ni primili.

Član 5 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa propisuje da je vlasnik nepokretnosti dužan  da se pri korišćenju nepokretnosti uzdržava od radnji i da otklanja uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti, kojima se otežava korišćenje drugih nepokretnosti (prenošenje dima, neprijatnih mirisa, toplote, čađi, potresa, buke, oticanja otpadnih voda i sl.) preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike, ili kojima se prouzrokuje znatnija šteta. Pravo korišćenja, odnosno upotrebe stvari shodno prirodi i nameni stvari jedno je od ovlašćenja koje je sadržano u pravu svojine. Kad treće lice faktičkim radnjama (proizvođenjem buke) neosnovano uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika, on može nadležnom sudu podneti tužbu zbog uznemiravanja svojine, na osnovu člana 42. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Prema članu 42. stav 1. Zakona, ako treće lice neosnovano uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika na drugi način a ne oduzimanjem stvari, vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik, može tužbom zahtevati da to uznemiravanje prestane, a prema 42. stav 1. Zakona, pravo na podnošenje takve tužbe ne zastareva.

Prema tome, uslov za osnovanost tužbe radi uznemiravanja svojine je da je tužilac vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik i da je radnjama tuženog u konkretnom slučaju i stvarno došlo do uznemiravanja.

Mladi Pro Bono