U braku sam 20 godina. Moj otac je pre mesec dana prodao svoju njivu i dao mi deo para na moje ime. Sada želim da se razvedem, ima li moj suprug pravo na deo tog novca, imamo i dvoje dece.

Poštovana,

Porodični zakon u stavu 2 član 168 propisuje da imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu. Nasuprot tome, imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu (stav 1 član 171 Porodičnog zakona).

Dakle, kako se u Vašem slučaju radi o besteretnom sticanju, odnosno poklonu koji ste dobili od oca, taj novac predstavlja Vašu posebnu imovinu i ne ulazi u zajedničku imovinu supružnika, pa samim tim ne može biti predmet podele između supružnika. Činjenica da imate dvoje dece nije od uticaja.

Mladi Pro Bono