Šta je porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti?

Poštovana,

Porez na prenos apsolutnih prava je jedan od poreza na imovinu, predviđenih Zakonom o porezima na imovinu RS, („Sl. glasnik RS“,26/2001, 80/2002 –dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, i 57/2012 – odkuka US ). Porez na prenos apsolutnih prava se plaća kod prenosa prava svojine nepokretnosti, prava svojine na motornom vozilu, sa nekim izuzecima npr.traktor, upotrebljavano plovilo ili avion, prava intelektualne svojine. Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora kojim se prenosi apsolutno pravo. Poreska osnovica je cena prenosa, ukoliko nije niža od tržišne. Poreska stopa je 2,5 posto. Postoje i poreska oslobođenja u članu 35. Primer jednog od njih je prenos prava svojine putem ugovora o poklonu između srodnika prvog naslednog reda (npr. majka ćerki pokloni stan). Prilikom svake transakcije koja podrazumeva prenos u smislu ovog zakona, (član 24 ), prenosilac prava je dužan da u roku od 10 dana podnese poresku prijavu poreskoj upravi, čak i ako postoji osnov za poresko oslobođenje.

Ako Vam još nešto nije jasno, ne dvoumite se da nas kontaktirate.

 

Srdačno,

MLADI PRO BONO