Sačinio sam ugovor o poklonu nepokretnosti uz pomoć vašek site-a, pa me zanima gde to treba da overim, u koliko primeraka i koliko košta overa sa svim ostalim dažbinama. Sve mi to treba da bih dokazao nepokretnost prilikom podnošenja zahteva poreskoj upravi.

Poštovani,

Svi se ugovori overavaju u sudu, sačinjavanju se u onoliko primeraka koliko je i ugovornih strana. Prema Zakonu o porezima na imovinu osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. No, ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 60dana od dana prijema poreske prijave, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos, utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti. S druge strane, stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5 procenata.

Vaš Pro Bono