Protiv mene se vodi krivični postupak, zbog tuče. Dobio sam poziv za “odlaganje“ krivičnog postupka, predpostavljam da ću dobiti ponudu od suda da dam 20-30000 din u humanitarne svrhe. Interesuje me da li krivični postupak može opet da se pokrene protiv mene, iako izvršim traženu uplatu u humanitarne svrhe? Da li mi je neophodna pravna pomoć u vezi sa sadašnjim pozivom za sud? Unapred hvala

Poštovani,

Reč je o tzv. institutu oportuniteta iz člana 236 Zakonika o krivičnom postupku.  Primena ovog instituta je moguća za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ali i za krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora od tri do pet godina, ako se s tim saglasi vanraspravno veće. Takođe, potrebna je i saglasnost oštećenog.

Oportunitet znači da umesto suđenja za krivično delo koje ste učinili, svoj dug prema oštećenom i državi ispunite tako što ćete:

  1. Oštećenom platiti određenu sumu koju Vam tužilac odredi
  2. Platiti određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove, odnosno obaviti određeni društvenokorisni ili humanitarni rad
  3. Da se podvrgnete lečenju od alkoholizma, upotrebe opojnih droga, odnosno da se podvrgnete psihosocijalnim terapijama i sl.

Mislim da nema potrebe za angažovanjem branioca. Javni tužilac će Vam ponuditi da ispunite jednu ili više od navedenih mera u roku koji ne može biti duži od šest meseci i ukoliko to prihvatite doneće rešenje o odlaganju krivičnog gonjenja. Ispunjenjem ovih obaveza prestaće krivično gonjenje protiv Vas jer će tužilac rešenjem odbaciti krivičnu prijavu. Velika pogodnost ovog instituta je i što se krivično delo neće upisivati u kaznenu evidenciju ukoliko ispunite uslove koje odredi javni tužilac.

Srdačno,

MLADI PRO BONO