Pre 4 dana moje dete koje je maloletno je udario dečko koji je punoletan. Nikada nisu imali bilo kakav kontakt, a onda je u noći oko 1:30 dobio udarac u predelu usta pri čemu je rasečena usna, ušivana sa 2 kopče i zub jedinica je udubljen ka usnoj duplji oko 5 mm. Stomatolog je to opisao kao tešku telesnu povredu budući da statistički zub može da opstane maksimalno 1-2 godine, a zatim će morati da se vadi. Interesuje me kom krivičnom delu to pripada, koja kazna sledi počiniocu kao i moguća nadoknada štete. Takođe i kako se može pokrenuti postupak? Hvala unapred i sve najbolje.

Poštovani,

Ukoliko se povreda okarakteriše kao teška(od strane veštaka određenog od strane istražnog sudije ili predsednika veća ), učinilac će se teretiti za krivično delo Teška telesna povreda.

Krivični zakonik u članu 121. stav 1. kaže Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje teško naruši,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
Budući da je žrtva maloletno lice, primeniće se stav 6. Istog člana Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Ovo krivično delo spada u dela koja se gone po službenoj dužnosti, što znači da Vi možete obavestiti policiju, javnog tužioca ili sud o postojanju krivičnog dela, a oni će prijavu dostaviti nadležnom javnom tužiocu.

Ukoliko želite da ostvarite svoje pravo na naknadu materijalne štete zbog nanošenja telesne povrede ili narušenja zdravlja iz člana 195. Zakona o obligacionim odnosima, kao i pravo na pravičnu novčanu naknadu za pretrpljene fizičke bolove iz člana 200 Zakona o obligacionim odnosima, morate podneti Tužbu za naknadu štete. O tome se posavetujte sa advokatom.

Mladi Pro Bono