Poštovani, sačinio sam ugovor o doživotnom izdržavanju sa dedom, iz razloga što moj deda nije govorio sa dva sina iz dva razvedena braka, u ugovoru se navodi precizno pokretnosti i nepokretnosti koje se prenose na mene, kao i tačka koja definiše, da sve što glasi na njegovo ime u trenutku njegove smrti prelazi na moje ime, a takodje i tačka gde piše da je svoje sinove namirio ugovorima o deobi, što i jeste dobili su po kuću i po X ha zemlje. Deda je preminuo i čeka se ostavinska rasprava. Mene interesuje šta će biti sa imovinom koja nije navedena u ugovoru i šta će biti sa parničnim sporovima koje je deda vodio, koji su bili u vrednostima po X eura, na koga prelaze sporovi, kako dalje to ide, i ako predju na mene da li sam ja dužan da te sporove dalje vodim, šta se dešava ako obustavim da li sam dužan da platim troškove, i postoji li mogućnost da se izbegne.

Poštovani/a,

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava (stav 1 član 194 Zakona o nasleđivanju). Pri tom, primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora (stav 2 član 194 Zakona). Dakle odredba Ugovora koja obuhvata imovinu koja nije postojala u trenutku ugovora, ništava je. Na Vas se ne može preneti ni jedna stvar ili pravo koje primalac izdržavanja nije posedovao u trenutku kada ste ugovor zaključili. Dakle, Vi stičete pravo svojine samo na stvarima (pokretnim i nepokretnim) i pravima koja su predviđena ugovorom.

Davalac izdržavanja po ugovoru o doživotnom izdržavanju nije univerzalni sukcesor, odnosno naslednik primaoca izdržavanja. To znači da vi ne nasleđujete ostavioca, već pomenutu imovinu stičete na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koji je teretan i dvostrano obavezan ugovor. Samo naslednici mogu preuzeti vođenje sudskog postupka koji je ostavilac pokrenuo i odgovarati za njegove dugove. Vi ste imovinu stekli na osnovu ugovora i niste naslednik ostavioca, što znači da niste dužni da vodite sudski spor koji je primalac izdržavanja pokrenu, niti da odgovarate za njegove dugove.

Mladi Pro Bono