Poštovani, potrudiću se da budem što kraća i konciznija. Moji roditelji su se davno razveli, starateljstvo nad decom (brat i ja) pripalo je majci, otac se ponovo oženio, a u tom braku nije imao dece. U aprilu ove godine je preminuo. Kako svih prethodnih godina nismo imali kontakt sa njim, saznali smo nedavno da je otac sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju koji obuhvata stan u kome je živeo sa suprugom. Moje pitanje je da li brat i ja imamo neka prava na taj stan? Unapred zahvalna

Poštovana,

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani (ćlan 194. stav 1. Zakona o nasleđivanju). Ukoliko ništa drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe (član 194. stav 3 Zakona o nasleđivanju).
Primalac izdržavanja nije dužan da o zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju obavesti svoje zakonske naslednike.
Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve(član 203 Zakona o nasleđivanju).

Mladi Pro Bono