Postovani, posle rasprave, koliko dana treba sudu (po zakonu) da me obavesti o presudi?

Poštovana,

prema Zakonu o parničnom postupku presuda se donosi odmah po zaključenju glavne rasprave (čl. 352. st. 2. ZPP). Izuzetak su složeniji predmeti kada sud može donošenje presude odložiti za 8 dana od dana zaključenja glavne rasprave (čl. 352. st. 3. ZPP). Objavljivanje presude se vrši pred stranama u postupku.

Nakon toga presuda se mora izraditi u pisanom obliku u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja, a ukoliko je predmet složeniji rok za njenu izradu se može produžiti za još 15 dana (čl. 354. st. 1. ZPP). Kada isteknu rokovi za izradu pismene izrade presude sud je dužan da najkasnije narednog dana overeni prepis presude otpremi strankama, odnosno njihovim punomoćnicima (čl. 354. st. 4. ZPP).

Dakle, potrebno je da sud pvo donese i objavi presudu, zatim da izradi pisani oblik presude i tek po okončanju tog procesa je dostavlja strankama. Naglasio bih Vam i da rokovi koji su citirani predstavljaju tzv. instruktivne rokove i da jedina sankcija koja postoji za postupanje sudija protivno njima je disciplinska odgovornost sudije.

Vaš Mladi Pro Bono