Postovani, interesuje nas u vezi naslednog autorskog prava. Naime, knjige su izdate 196X, 196X, 196X pa nas zanima da li imamo pravo na nadoknadu od prodaje knjiga jer su one i dalje u prodaji. Izdavac je XXXXXX XXXX, a knjige se prodaju preko antikvarne knjige i na fakultetima se koriste. To su knjige iz oblasti tehnike, fizike i hemije. Mi smo unuci autora knjiga. Srdacan pozdrav

Poštovana,

autorska prava se, kao što ste i sami primetili, nasleđuju nakon autorove smrti i traju 70 godina nakon njegove smrti (čl. 102. st. 1 Zakona o autorskim i srodnim pravima). U pitanju su tzv. imovinska prava autora kao što su npr. pravo na umnožavanje dela, pravo na stavljanje primeraka dela u promet itd. Sa druge strane, postoje i tzv. moralna prava autora (kao što su pravo naznačenja imena, priznavanje autorstva, pravo na zaštitu integriteta dela, pravo na zabranu nedostojnog iskorišćavanja dela itd.) koja se ne gase posle autorove smrti. Naslednici mogu vršiti sva moralna prava izuzev prava na objavljivanje neobjavljenog dela ukoliko je to autor to izričito zabranio i prava na izmenu dela (čl. 58. ZASP), kao i sva imovinska prava (čl. 59. ZASP).

Vaš deda je za izdavanje svojih knjiga morao da potpiše izdavački ugovor sa izdavačem dela. Ovim ugovorom autor prenosi na izdavača pravo na umnožavanje dela štamapanjem i na stavljanje u promet tako odštampanih primeraka dela, a izdavač se obavezuje da autoru plati naknadu (čl. 73. ZASP). U ugovoru je po zakonu neophodno naznačiti za koliko se izdanja knjige sklapa i za koji tiraž. Ukoliko imate primerak ovog ugovora pogledajte u njemu koliko izdanja je ugovoreno. Ukoliko je izdavač premašio broj izdanja koji je ugovoren (npr. predviđeno je samo jedno izdanje, a on je izdao dva ili više) imate pravo na zaštitu kao naslednik autora. Zaštitu možete ostvariti u parničnom postupku tako što ćete tražiti naknadu štete za neovlašćeno izdata izdanja i zabranu daljeg povređivanja autorskog prava.

Što se tiče objavljenih primeraka knjiga koje ste viđali po antikvarnim sajtovima i koji se koriste na fakultetima u tom slučaju ne postoji pravo na zaštitu jer se radi o tzv. iscrpljenju prava (čl. 21. st. 3. ZASP). Naime, kada je primerak dela stavljen u promet, osoba koja pribavi takav primerak može ga slobodno koristiti bez saglasnosti autora ili izdavača i može njime slobodno raspolagati (prodati ga po ceni koju sam odredi, pokloniti, dati drugom na korišćenje i sl.).

Vaš Mladi Pro Bono