Poštovani, 2004. godine prodao sam stan kao suvlasnik 1/2 sa majkom, a nakon smrti oca. Krajem 2006. godine na poziv kupca pojavio se problem jer јe stan bio predmet spora. Moja majka је tvrdila da је navedeni spor završen i da se stan slobodno proda. Kontaktirao sam poverioce koji su tražili veliki iznos potraživanja i ja nisam bio u mogućnosti da majčin dug otplatim i oslobodim nekretnine tereta. Ovih dana sam dobio rešenje da je poveriocu dosuđena 1/2 nad stanom član 102. ZIO u korist poverioca, čime smo majka i ja ušli u problem potencijalnog krivičnog dela prevare. S obzirom da nisam bio učesnik u sporu, a da je moj otac čiji sam deo nasledio bio oslobođen potraživanja (pasivna legitimacija u sporu) i da nisam znao da je stan pod sporom mogu li krivično odgovarati? Rešenjem suda celokupna cena stana je oko 9000 evra, а poveriocu je dosuđena 1/2 stana po ceni 30% od navedenog iznosa oko 3000 evra. Potraživanja su dinarska protivvrednost 10000 maraka na dan isplate sa domicilnim kamatama od 1991. godine što sada po nalazu veštaka iznosi oko 10000 do 15000 evra. Koje konsekvence može imati moja majka u slučaju neprihvatanja da nadoknadi dug poveriocima i skine teret sa prodatog stana? Unapred hvala

Poštovani,

Vaša majka bi mogla da odgovora za krivično delo prevare, samo ako bi se dokazalo da u njenim radnjama postoje elementi krivičnog dela prevare, a to su namera za sticanje protivpravne imovinske koristi, lažno prikazivanje činjenica ili njihovo prikrivanje i dovođenje u zabludu prevarenog lica. Ovo isto važi i za Vas, a kako tvrdite da niste znali za postojanje spora, to sledi da niste učestvovali u eventualnoj prevari. Pri tome bi trebalo uzeti u obzir i činjenicu da krivično gonjenje u ovom slučaju zastareva za 10 godina od dana učinjenog dela. Što se tiče dela pitanja o konsekvencama u slučaju da Vaša majka ne prihvati da nadokandi dug poveriocima, verovatno će poverioci u tom slučaju pokrenuti postupak izvršenja, te može doći i do popisa, procene i prodaje njene imovine, do namirenja poverioca.

S poštovanjem,

Zoran Prijović, advokat