Pitanje: Kako pravnom regulativom utvrditi očinstvo ukoliko osoba -otac to ne želi?

Poštovani,

Porodični zakon (clan 308) kaže da majka kada prijavljuje rođenje deteta matičaru, može navesti ime oca deteta. Matičar je dužan da tog muškarca pozove da u roku od 30 dana matičar da dâ izjavu o priznanju očinstva. Ako muškarac koga je majka imenovala ocem deteta u roku od 30 dana ne dâ nikakvu izjavu ili izjavi da on nije otac deteta, matičar je dužan da majku pouči o njenom pravu na utvrđivanje očinstva sudskom odlukom.

Tužbu za utvrđivanje očinstva može podneti dete, bez obzira na rok ili majka u roku od godinu dana od dana saznanja da muškarac koga smatra ocem deteta nije priznao očinstvo, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta (Porodicni zakon, clan 251).

Mladi Pro Bono