Nakon smrti majke zakazan je ostavinski postupak, imam li prava na nužni deo iako se se sve vodi na oca, kuća, zemljište, i dr. pokretna imovina, a sve su stekli zajedničkim radom, napominjem da dok je majka bila živa zahtevala je da se imovina podeli na ravne časti sa bratom, sada otac i brat sve poriču, a to su egzistencijalna pitanja, unapred hvala.

Poštovani/a,

Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu (Član 171 Porodičnog zakona). Na takvu pravnu situaciju nije od uticaja činjenica da je jedan supružnik upisan kao vlasnik imovine koja je zajednička: Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud (stav 2 član 176 Porodičnog zakona).

Vi, kao naslednik, imate pravo da u ostavinskom postupku istaknete da po osnovu sticanja u braku Vašoj majci pripada jedna polovina svih pokretnih i nepokretnih stvari iz zajedničke imovine supružnika, za čije nasleđivanje biste po zakonu konkurisali kao naslednik prvog naslednog reda. Ukoliko to pitanje bude bilo sporno između Vas i Vašeg oca, ostavinski sud će Vas uputiti na parnicu. Tada ćete tužbom zahtevati od suda da utvrdi da je Vaša majka po osnovu sticanja u bračnoj zajednici nosilac prava svojine na jednoj polovini svih pokretnih i nepokretnih stvari koje ulaze u zajedničku imovinu supružnika.

Mladi Pro Bono