Interesuje me da li kazna za pokušaj teškog ubistva podleže amnestiji od 25% izrečene kazne? Kazna je izrečena na period od 2 godine i služi se u poluotvorenom zatvoru.

Poštovani,

Prema odredbama člana 1. stav 3. Zakona o amnestiji (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2012) lica pravnosnažno osuđena za krivična dela teško ubistvo, ubistvo i krivično delo teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva, propisana Krivičnim zakonom Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009 i 111/2009) oslobađaju se od izvršenja 10% izrečene kazne zatvora.

Lica iz stava 3. ovog člana koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona navršila 70 godina života, oslobađaju se od izvršenja 25% kazne zatvora.

Mladi Pro Bono