Da li postoji mogućnost u našem zakonodavstvu osporavanje olografskog testamenta ako postoji osnovana sumnja da je falsifikovan odnosno da ga je naslednik napisao sam ili uz nečiju pomoć nakon smrti ostavioca?

Poštovani,

prema našem Zakonu o nasleđivanju falsifikovano zaveštanje se smatra apsolutno ništavim (čl. 157. ZON) i kao takvo ono ne proizvodi nikakve pravne posledice i smatra se da nikada nije ni sačinjeno (čl. 163. ZON). Međutim, da bi se utvrdila ništavost zaveštanja potrebno je dokazati da je zaveštanje falsifikovano. Pored suda koji je obavezan po službenoj dužnosti da pazi na ništavost zaveštanja, na nju se može pozivati i svako zainteresovano lice (čl. 161. ZON). Pravo na isticanje ništavosti falsifikovanog zaveštanja ne zastareva, pa se ona može istaći u svakom trenutku, ali se time ne smeju dirati pravila o održaju, sticanju od nevlasnika i zastarelosti potraživanja (162. ZON).

Kako je u pitanju olografsko tj. svojeručno napisano zaveštanje vrlo je verovatno da će sud naložiti veštačenje u kojem će sudski veštak grafoskopske struke dati svoj nalaz i mišljenje o autentičnosti ostaviočevog rukopisa. Vi, takođe, kao zainteresovana strana možete o svom trošku izvršiti veštačenje tako što ćete lično angažovati veštaka pomenute struke.

Vaš Mladi Pro Bono