2001g sam izvršio krivično delo razbojništva čl.168 i za to sam osuđen na četiri godine, nakon toga sam 2002g. osuđen i za delo učestvovanje u tuči na godinu i po. Odlužio sam kazne spojivši ih u jedinstvenu kaznu. Pušten sam sa odsluženja 2009g. a od 2002g. nemam nikakvih krivičnih dela. Zanima me da li je moguće nakon nekog vremena da se kazne izbrišu iz evidencije, radi dobijanja papira u vezi zaposlenja i odlaska u drugu državu. I da li je uopšte moguće da nakon određenog perioda da izvadim potvrdu da nisam osuđivan i da se protiv mene ne vodi krivičan postupak. Hvala Vam unapred!

Poštovani,

Krivični Zakonik u članu 98. I 99 reguliše institut zakonske I sudske rehabilitacije a jedan od efekata koji se njima postiže je i brisanje osude iz kaznene evidencije. S obzirom na dužinu izrečene kazne u slučaju krivičnog dela učestvovanja u tuči za koje ste osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od godinu i po dana a u skladu sa članom 98. st. 5 KZ, zakonska rehabilitacija će nastupiti ukoliko u roku od deset godina od kada je kazna izvršena (tj. od 2009. godine) ne učinite novo krivično delo. Što se tiče krivičnog dela razbojništva Zakon propisuje mogućnost sudske rehabilitacije takođe nakon proteka roka od deset godina tokom kojih osuđivano lice nije činilo nova krivična dela s tim što je sud ovlašćen da donese takvu odluku ukoliko nađe da je osuđivano lice svojim vladanjem tu rehabilitaciju zaslužilo ili ukoliko je, prema svojim mogućnostima, otklonilo štetne posledice učinjenog dela. Takođe skrećemo Vam pažnju na stav 4 člana 102. Krivičnog zakonika koji kaže da  Niko nema prava da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. Dakle, iako zakonski rokovi po čijem isteku možete tražiti brisanje iz kaznene evidencije još nisu protekli, niko nema prava da od Vas traži dokaze o vašoj osuđivanosti ili izdržavanju kazne.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono