Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila

Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila regulisano je odredbom 296. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ukoliko policijski službenik u kontroli saobraćaja zatekne vozilo nepropisno parkirano ili zaustavljeno, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.
Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava policijac će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku od koji ne sme biti kraći od 3 minuta. Dakle, od trenutka kada policajac donese rešenje i isto prikači za vozilo mora proteći najmanje 3 minutka dok se ne započne sa uklanjanjem. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.

Ukoliko policajac ili nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo nepropisno parkirano ili zaustavljeno, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje u elektronskoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila i koje postavlja obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi na vidno mesto vozila, kojim obaveštava vozača da će vozilo biti uklonjeno na osnovu tog rešenja.

Ukoliko vozač, u roku ne kraćem od 3 minuta ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.
Parking servis je odgovoran za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila od strane vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Sa uklanjanjem vozila se mora prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo, pri tom je vozač dužan da nadoknadi troškove preduzetih radnji.