Poštovani, zbog svakodnevnog zadržavanja vozila javnog prevoza pokušao sam da snimim kontrolore i komunalne policajce u slučajevima kada zloupotrebljavaju svoj položaj nasilno izbacujući ljude iz vozila GSPa i pri tom skrivajući svoj identitet. Interesuje me da li je dozvoljeno zakonom snimanje službenika javnih preduzeća (policajaca, komunalnih policajaca i kontrolora BUS PLUSa u obavljenju njihove dužnosti? Hvala

Poštovani,

nijednim pravnim aktom nije zabranjeno korišćenje opreme za audio-vizuelno snimanje u javnosti. Postoje određeni izuzeci od ovog slučaja kao što je zabrana snimanja na određenim lokacijama (poput ambasada, vojnih objekta i sl.), ali na tim lokacijama su jasno istaknuti znaci kojima se ovo zabranjuje. Takođe, Zakonom o policiji je u čl. 65. st. 3. regulisano da policija ima pravo da zabrani snimanje mesta događaja radi zaštite žrtava krivičnog dela, oštećenih zbog prekršaja ili drugog događaja, kao i u cilju zaštite interesa postupka. Ovo pravo ne predstavlja i obavezu policije tako da će od njihove procene u svakom konkretnom slučaju zavisiti da li će snimanje biti dozvoljeno ili ne (npr. zarad zaštite žrtava silovanja, nasilja u porodici i sl. kao i kada su žrtve maloletna lica policija će po pravilu zabraniti snimanje). Kako komunalna policija nije policija u smislu pomenutog Zakona ona ne raspolaže ovom vrstom ovlašćenja i ne može Vam zabraniti snimanje njihovog rada u javnosti.

Budući da komunalna policija po zakonu ima status službenog lica (čl. 44. Zakona o komunalnoj policiji) u određenoj meri se razlikuje i pravo na snimanje njih u obavljanju službene delatnosti od kontrolora Bus plusa. Naime, granica do koje imate pravo da snimate komunalne policajce je da ih ne ometate ili sprečavate u vršenju njihove službene dužnosti budući da je ovo prekršaj za koji se može izreći kazna u rasponu od 10.000 do 50.000 dinara (čl. 43. Zakona o komunalnoj policiji). Takođe, ukoliko bi ovo ometanje bilo praćeno silom ili pretnjom radilo bi se o krivičnom delu sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje (čl. 322. st. 1. Krivičnog zakonika) za koje je zaprećena zatvorska kazna u rasponu od 3 meseca do 3 godine. Primera radi, snimanje delatnosti komunalnih policajaca sa udaljenosti od 1m ni na koji način ne bi moglo da se tretira kao sprečavanje i ometanje, ali bi snimanje iz neposredne blizine sa prinošenjem aparata za snimanje i uz određeno blokiranje kretanja moglo.

Što se kontrolora Bus plusa tiče, oni kao zaposleni u privatnoj firmi kojoj su poverena izvesna javna ovlašćenja nemaju status službenog lica i ne uživaju gorepomenuti vid zaštite. To naravno ne znači da ne uživaju zaštitu od drugih krivičnih dela i prekršaja koju uživaju i svi drugi građani.

Takođe, želeo bih da Vam napomenem da je Krivičnim zakonikom predviđeno krivično delo neovlašćenog fotografisanja (i snimanja) kojim se štiti pojedinac od neovlašćenog zadiranja u njegovu intimu (čl. 144. KZ). Na ovo krivično delo se ne može pozivati niko ko istupa u javnosti na bilo koji način, pa tako ni komunalni policajci i kontrolori Bus plusa. Ukoliko biste npr. snimali bez njihovog pristanka bilo koga od njih u privatnosti njihovog stana ili na nekom drugom mestu koje se ne bi moglo smatrati javnim učinili biste ovo krivično delo.

Vaš Mladi Pro Bono