Poštovani, ugovorom o razmeni nepokretnosti, menjao sam stan od 51 kvadrat za stan od 64 kvadrata, oba stana su na istoj opštini, možete li mi reći kako se i po kom zakonu obračunava porez u tom slučaju. Unapred zahvalan

Poštovani,

Zaključenjem navedenog ugovora o razmeni nepokretnosti postali ste obveznik poreza o prenosu apsolutnih prava. Ovaj porez je regulisan Zakonom o porezima na imovinu. Imajući u vidu da je, prema odredbi člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava, kod razmene prava svojine na stanu veće površine, za pravo svojine na stanu manje površine uz koji se vrši doplata u novcu, koja (razmena) ne podleže plaćanju pdv-a, svaki od prenosilaca prava svojine plaća porez na prenos apsolutnih prava za onaj stan na kojem vrši prenos prava. U konkretnom slučaju to znači da lice koje po osnovu razmene prenosi pravo svojine na stanu površine 51 m2 (uz doplatu u novcu) – porez na prenos apsolutnih prava plaća na poresku osnovicu koja odgovara vrednosti stana površine 51 m2, a lice koje po osnovu razmene prenosi stan površine 64 m2 – porez na prenos apsolutnih prava plaća na poresku osnovicu koja odgovara vrednosti stana čiji je to lice prenosilac.  

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti (stav 1 član 27 Zakona o porezima na imovinu). Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

Mladi Pro Bono