Poštovani, od sudskog izvršitelja sam dobio opomenu da platim dug za mobilnu telefoniju na osnovu presude iz 2010.godine. Da li ovaj dug zastareva ili treba da ga platim?

Poštovani,

sva potraživanja koja su utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom zastarevaju za deset godina, pa i ona za koja zakon inače predviđa kraći rok zastarelosti (čl. 379. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima). Desetogodišnji rok počinje teći od dana izvršnosti pravosnažne sudske odluke. Dakle, ovo potraživanje nije zastarelo i dužni ste da ga platite pošto će rok zastarelosti nastupiti tek za 8 godina.

Vaš Mladi Pro Bono