Poštovani, moja majka već 6-7 meseci pomaže i čuva jednog starijeg gospodina koji joj je obećao u zamenu za rad da će joj prepisati stan. On ima X god. i stan je kupio pre X god. Gospodin ima sina koji ne živi sa njim i sa kojim nije u dobrim odnosima, ne razgovaraju i ne viđaju se. Gospodin je, pre nego što je moja majka počela da ide kod njega, razveo se od svoje žene sa kojom je bio u braku X god. i nekoliko meseci i raskinuli su ugovor o doživotnom izdržavanju, po želji njegove bivše žene. Molim Vas za odgovor i savet, kako da postupi moja majka jer me strah da ne radi besplatno kod gospodina i da na kraju ne dobije ništa. Ja živim sa majkom, nezaposlen sam i nemam sredstva da savet tražim na nekom drugom mestu. Izdržavamo se od majčine penzije koja je mala.

Poštovani,

prema činjeničnom stanju koje ste opisali, Vaša majka se ne nalazi u bilo kakvom pravnom odnosu sa dotičnim gospodinom. Da bi njihov odnos i dogovor bio pravno regulisan, neophodno je da postoji ugovor između dve strane (ugovor o doživotnom izdržavanju). Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani (stav 1 član 194 Zakona o nasleđivanju). Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom, ugovor je ništav (član 195 Zakona o nasleđivanju).

U slučaju da se nikakav ugovor ne zaključi, nakon smrti pomenutog gospodina, kao jedini naslednik prvog naslednog reda pojavio bi se njegov sin. U tom slučaju, Vaša majka ne bi imala nikakva prava na navedenom stanu.

Mladi Pro Bono