Na ročištu održanom XXXX. godine nakon smrti majke pojavile smo se nas tri sestre. Na sudu najmlađa sestra je priložila testament za koji nas dve nismo ni znale da postoji u kojem majka stan ostavlja najmlađoj sestri. Testament nije napisan ni potpisan u prisustvu svedoka, niti je overen u sudu. Da li nas dve imamo pravo na nužni deo i da li je testament valjan iz iznetih razloga? Hvala na odgovoru.

Poštovana,

U naslednom pravu postoji forma testamenta koja ne zahteva ni potpis u prisustvu svedoka niti overu u sudu, a reč je o olografskom (svojeručnom) testamentu. Olografski ili svojeručni testament je zaveštanje čija je forma veoma jednostavna i pristupačna. Ostavilac ga sačinjava tako što ga sam (olovkom ili drugim uobičajnim, nemehaničkim sredstvom za pisanje) sačini i potpiše. Bitan faktor kod ove vrste testamenta je da zaveštanje bude sačinjeno rukom zaveštaoca i da bude potpisano. Za ovu vrstu testamenta nisu potrebni ni svedoci, niti to da zaveštanje bude overeno od strane nadležnih organa (preporučljivo je da testament bude overen, jer će na taj način testament dobiti na snazi, a takođe će se i videti datum kada je overeno, pa mogu da se izbegnu određena zaobilaženja zakona). Ova vrsta testamenta ne traži za svoju punovažnost čak ni datum ni mesto sačinjenja, mada je preporučljivo da budu navedeni, da bi se u slučaju više zaveštanja znalo koje je poslednje (jer novije zaveštanje poništava starije).

Na osnovu Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, Vi i Vaša sestra kao ostaviočevi potomci imate pravo na po ½ zakonskog dela, koji se karakteriše kao vaše pravo na nužni deo.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono