Interesuje me da li zastareva zatvorska kazna od dve godine takozvana apsolutna zastarelost? U pitanju je delo teske kradje.

Poštovani,

kada Vam je pravosnažno izrečena kazna zatvora pravo države na izvršenje ove krivične snakcije može zastariti ukoliko se u određenom periodu ne preduzmu mere nadležnog organa radi izvršenja kazne (poziv da se javite u zatvorsku jedinicu, dovođenje i sl.). Kako Vam je izrečena zatvorska kazna u trajanju od dve godine relativna zastarelost izvršenja kazne nastupa po proteku tri godine od kada je doneta pravosnažna presuda (čl. 105. st. 1. tč. 6. Krivičnog zakonika). Relativna zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja je uperena ka Vašem upućenju na izdržavanje kazne i rok zastarelosti počinje teći iznova (čl.107. st. 4. i 5. KZ). Međutim kada protekne dvostruko vreme potrebno za nastupanje relativne zastarelosti nastupiće apsolutna zastarelost i Vi više nećete moći da se uputite na izdržavanje kazne zatvora. Apsolutna zastarelost će u Vašem slučaju nastupiti po proteku 6 godina od dana kada je doneta pravosnažna osuđujuća presuda.

Vaš Mladi Pro Bono