Sud upućuje moju baku da pokrene parnicu, zbog toga što neki učesnici ostavinske raprave, osporavaju njen zahtev za izdvajanje idealne 1/2 polovine. Da li je moguće da ona mora da pokrene parnicu, ako se neko drugi žali? Posle 60 godina braka, mora da prolazi kroz sudska šikaniranja. Pomozite!

Poštovani,

kada u vanparničnom postupku (a ostavinski postupak spada u vanparnične postupke) dođe do spora oko određenih činjenica koje su od važnosti za rešenje prethodnog pitanja u postupku, sud je dužan da stranke uputi da u određenom roku pokrenu parnicu ili postupak pred upravnim organom radi rešenja spornog prava, odnosno pravnog odnosa (čl. 23. st. 1. Zakona o vanparničnom postupku). Kako se ovde radi o postupku deobe imovine koji je neophodno raspraviti pre raspravljanja zaostavštine (kako bi se uopšte mogao voditi ostavinski postupak jer, u suprotnom neće moći da se odredi koja imovina čini zaostavštinu) primenjuje se pravilo da ukoliko dođe do osporavanja prava na stvari koje su predmet deobe ili prava na imovinu, udeo u zajedničkim stvarima, odnosno imovini ili je sporno koje stvari, odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu sud upućuje predlagača deobe da pokrene parnicu u određenom roku (čl. 150. st. 1. ZVP). Ukoliko predlagač ne pokrene parnicu u određenom roku smatraće se da je povukao predlog za deobu (čl. 150. st. 2. ZVP).

Vaš Mladi Pro Bono