Prosle godine sam povredjena kao pesak, imala sam teske telesne povrede glave.Udario me je covek koji je bio pijan i treznili su ga citavu tu noc u policiji. Pobegao je sa lica mesta. Ni dan danas nista od suda,sem sto su me zvali da pitaju da li se pridruzujem optuzbama .Zapisnik sa lica mesta ne daju navodno dok se ne zavrsi sudjenje.. Da li je to po pravu?

Poštovana,

Pretpostavljam da je u toku krivični postupak koji se vodi protiv izvršioca krivičnog dela Ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 289 stav 1 Krivičnog zakona. Za ovo krivično delo se goni po službenoj dužnosti, zaprećena je kazna zatvora do 3 godine za umišljaj, a do 1 godine ili novčana kazna za nehat. Vi ste OŠTEĆENI tim krivičnim delom. Sve dok javni tužilac zastupa optužbu, Vaša prava jesu prava oštećenog iz člana 60 Zakona o krivičnom postupku :
–    Oštećeni ima pravo da u toku istrage ukažu na sve činjenice i da predlažu dokaze koji su od važnosti za krivičnu stvar i njihove imovinskopravne zahteve.
– Na glavnom pretresu oštećeni ima pravo da predlažu dokaze,postavljaju pitanja optuženom, svedocima i veštacima, da iznose primedbe i objašnjenja u pogledu njihovih iskaza i da daju druge izjave i predloge.
–    Oštećeni, oštećeni kao tužilac i privatni tužilac imaju pravo da razmatraju spise irazgledaju predmete koji služe kao dokaz. Oštećenom se može uskratiti razmatranje spisa dok ne bude ispitan kao svedok.
–    Istražni sudija i predsednik veća upoznaće oštećenog i privatnog tužioca sa gore navedenim pravima.

Ako javni tužilac odustane od optužnice na glavnom pretresu, oštećeni je dužan da se odmah, a najkasnije u roku od osam dana, izjasni da li hoće da produži gonjenje. Ako oštećeni produži gonjenje postaje OŠTEĆENI KAO TUŽILAC. Ukoliko on ne dođe na glavni pretres, a uredno je pozvan ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu promene adrese ili boravišta, smatraće se da neće da nastavi gonjenje, s tim što može podneti molbu za povraćaj u pređašnje stanje. Oštećeni kao tužilac ima ista prava koja ima javni tužilac, osim onih koja pripadaju javnom tužiocu kao državnom organu.

Ukoliko želite da ostvarite svoje pravo na naknadu materijalne štete zbog nanošenja telesne povrede ili narušenja zdravlja iz člana 195 Zakona o obligacionim odnosima, kao i pravo na pravičnu novčanu naknadu za pretrpljene fizičke bolove iz člana 200 Zakona o obligacionim odnosima, morate podneti Tužbu za naknadu štete. O tome se posavetujte sa advokatom, ili možete zatražiti pomoć Službe za pravnu pomoć u okviru Vaše opštine.

Srdačno,   
Mladi Pro Bono