pozajmio sam novac ciji rok vracanja nije ispostovan.Novac sam dao bez ugovora, na rec.Tacnije radio sam u Rusiji a moja sestra je imala ovlascenje na moj racun,podigla je novac i dala osobi sa kojom sam imao dogovor.Imam dokaz da nisam bio u zemlji i da nisam ja podigao novac.Kako pravno da dodjem do svog novca?Hvala unapred.

Poštovani,

Ugovor o  zajmu je konsenzualan ugovor, što znači da pisana forma nije njegov bitni element, tj. on nastaje samom saglasnošću volja. Shodno članu 562, stav (1) Zakona o obligacionim odnosima , zajmoprimac je dužan vratiti u ugovorenom roku istu količinu stvari, iste vrste i  kvaliteta. Potrebno je da tužbom pred nadležnim sudom zahtevate da se donese presuda kojom sud 1. utvrđuje Vaše potraživanje 2. nalaže dužniku da vrati određenu količinu novca, sa zateznom kamatom od dana kada je pao u docnju (tj. od trenutka kada je trebalo da vrati novac), 3. da tuženog obaveže nadoknadi sudske troškove.

Takođe, potrebno je da prikupite što više dokaza o postojanju potraživanja, npr. svedočenje sestre da je predala novac Vašem dužniku, svedočenje drugih lica koja su upoznata sa time, kao i one dokaze koje ste već naveli.

Takođe, potrebno je da znate da je opšti rok zastarelosti potraživanja, propisan članom 371 Zakona o obligacionim odnosima10 godina i da zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze.

Srdačno,

MLADI PRO BONO