Poštovani, da li je pošteno i nepristrasno postupanje suda ako odbrani ne dozvoli izvođenje svih svojih bitnih dokaza, izvođenje tih dokaza vještačenjem, pozivanje svjedoka odbrane, a da suprotnoj strani dozvoli sve i da na kraju presudi samo na osnovu izjave oštećene. Hvala.

Poštovani,

Sud je slobodan u odabiru dokaza koji će se izvesti na glavnoj raspravi iako nema mogućnost da izvodi dokaze koje stranke nisu predožile, nije ni dužan da izvede sve predložene dokaze. Takođe stvar je slobodnog sudijskog uverenja kako će se i koji dokaz ceniti I koliku će mu dokaznu snagu sud dati. Međutim sud je obavezan da u obrazloženju presude objasni razloge koji su ga naveli da konkretan dokaz izvede i da ga oceni kao podoban za dokazivanje činjenica na kojima se zasniva presuda. Među dokaznim sredstvima su i iskazi stranaka. Međutim na iskazu stranke može se zasnivati presuda samo ukoliko nije bilo drugih dokaza kojima bi se mogli potvrditi činjenični navodi stranaka. S obzriom na to, sasvim je u skladu sa zakonom da sud, ukoliko to nađe za shodno, presudu temelji samo na iskazu oštećene. Sud je takođe dužan I da taj svoj postupak propisno obrazloži. Vi, ukoliko smatarate da sud nije valjano utvrdio činjenično stanje, možete podneti žalbu zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kojom ćete napasti presudu a sve u skladu sa članom 375. Zakona o parničnom postupku.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono