Poštovani, molim Vas za sledeću informaciju: Prijatelju sam pozajmio novac, kako bi on rešio tekuće probleme. Kako sam isti novac ja pozajmio da bih njemu pomogao, u situaciji sam da moram sudskim putem da rešavam problem. On mi je potpisao da je novac primio sa navedenim rokom kada će vratiti novac. Navedeni rok je istekao pre šest meseci. Molim Vas za informaciju, kakav postupak trebam da povedem i gde, pošto sam ja kao poverilac sa prebivalištem u Beogradu, a dužnik u Ljigu (opština Valjevo).

Poštovani,

U Vašem slučaju su ispunjeni uslovi za podnošenje tužbe radi isplate duga. Tužba mora da sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, vrednost predmeta spora, kao i druge podatke koje mora imati svaki podnesak (član 192 stav 1 Zakona o parničnom postupku). 

Što se tiče nadležnosti, za Vaš spor mesno je nadležan sud na čijem području tuženi ima prebivalište. Osnovni sud u Valjevu, sudska jedinica Ljig je stvarno i mesno nadležan da vodi postupak po Vašoj tužbi, ako vrednost predmeta spora ne prelazi dinarsku protivvrednost 100.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe. Pritom, kao vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog zahteva. Kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i troškovi postupka ne uzimaju se u obzir ako ne čine glavni zahtev (član 28 Zakona o parničnom postupku).

Mladi Pro Bono