Poštovani, majka mi je preminula u decembru 2011. Bila je vlasnik stana u kom je živela do svoje smrti. Ja sam jedini naslednik. Kome da se obratim i sa kojim dokumentima, u vezi nasledstva? Hvala na odgovoru.

Poštovani,

Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti (nadležno matično odeljenje mu dostavlja smrtovnicu).

Međutim, moguće je da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način, praktično predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka.

Za raspravljanje zaostavštine mesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno boravište (ostavinski sud). Ako ostavilac u vreme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina, nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni deo njegove zaostavštine (član 88 Zakona o vanparničnom postupku).

Obrazac za pokretanje ostavinskog postupka sa spiskom potrebne dokumentacije možete preuzeti na našem sajtu: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/pokretanje-ostavinskog-postupka/

Mladi Pro Bono