Da li pri selidbi imam pravo na placeno odsustvo i koliko dana?

Poštovani,

naš Zakon o radu u čl. 77. st. 1. kojim se reguliše pravo na odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) kaže sledeće: „Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.“. Dakle, zakon ne predviđa eksplicitno selidbu kao jedan od razloga za plaćeno odsustvo, ali ostavlja drugim opštim aktima poput opšteg kolektivnog ugovora, posebnog kolektivnog ugovora i kolektivnog ugovora kod poslodavca da detaljnije urede tu materiju. Ono što je potrebno da znate je da gotovo svi posebni  kolektivni ugovori utvrđuju selidbu kao jedan od razloga za plaćeno odsustvo i da je najčešće rgulisano tako da se za selidbu u istom mestu stanovanja dobija jedan, a za selidbu u drugo mesto stanovanja tri dana plaćenog odsustva.

Naravno, moguće je da je ovo na drugačiji način regulisano u posebnom kolektivnom ugovoru i kolektivnom ugovoru kod poslodavca za delatnost kojom se bavite i kod poslodavca kod kojeg radite, tako da bih Vas savetovao da se konsultujete i sa konkretnim aktima, a da Vam ovo prethodno napisano posluži kao smernica koliko se slobodnih dana najčešće dobija u ovoj situaciji.

Vaš Mladi Pro Bono