Samohrana sam majka troje maloletne dece uzrasta od x i bliznakinja x godina.Radim kao medicinska sestra i plata mi je u proseku 35.ooo.Pri tom sam podstanar, gde mi na kiriju ide Xe sto znaci da mi za život od mesec dana ne ostane ni Xe.Starija ćerka je srčani bolesnik a ja amatičar pa je to dodatnih X hiljada koje moram da dam…Što znači da zivim sa Xhiljade sa kojima plaćam struju,komunalije,telefon,oblačim hranim i školujem troje dece.Bila sam u centru za soc.rad u Krunskoj gde su inače jako neljubazni. Rekla mi je da nemam nikakva prava na dečiji dodatak jer mi je velika plata niti na socijalnu ili bilo kakvu pomoć. Inače alimentaciju ne dobijam jer je otac dece nezapošljen i nema nikakvih primanja. Recite mi molim Vas da li postoji ikakav način da dobijem neku pomoć.

Поштована,

За решење овог случаја релевантни су  следећи правни извори : Закон о финансијској подршци породици са децом (Службени гласник РС, број 16/02,115/05) и Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006 и 107/2006). Мој одговор ће се састојати из два дела:

 

I. – Испуњеност услова за остварење права на дечији додатак

            Чланом 17. став 1 Закона је прописано да дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења, од дана поднетог захтева.
               Чланом 19. став 1, тачка 1) Закона прописано је да право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход по члану породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, не прелази цензус за остваривање права на  дечији додатак, који до сваког 5. у месецу формира Секретаријат за социјалну заштиту.        Оно што је за Вас лично важно јесте да је у случају самохраних родитеља тај цензус већи 20% – Закона о финансијској подршци породици са децом, члан 20 : „За самохране родитеље, хранитеље, старатеље и родитеље детета ометеног у развоју за које је донет акт о разврставању а које није смештено у стационарну установу, утврђени цензус се увећава са за 20%“.

                                                               

Ово у Вашем случају практично значи  да :

1)      Ваша породица броји четири члана, јер вас толико живи у заједничком домаћинству (члан 2. став 1 Закона о финансијској помоћи родитељима са децом);

2)      С обзиром да сте навели да живите сами са децом и да сте разведени, Ви се у смислу Закона и члана 32. Став 1. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006 и 107/2006) сматрате самохраним родитељем.  

–          Самохрани родитељ у смислу Закона и овог Правилника јесте родитељ који самостално врши родитељско право у складу са одредбама Породичног закона (Службени гласник РС број 18/5). А Породичним законом је у члану 77 прописано када један родитељ сам врши родитељско право,што се своди на следеће случајеве: Један родитељ сам врши родитељско право када

А)живи сам са дететом, а суд још није донео одлуку о вршењу родитељског права или

Б)  када постоји одлука суда о томе да један родитељ самостално врши родитељско право, (то је оно што се у народу зове „добио старатељство на децом“) када родитељи не воде заједнички живот.

–          С обзиром да сте разведени, претпоставка је да је суд решавао о вршењу родитељског права и да сте Вама, као мајци „додељено старатељство“, односно да сте Ви одређени као самостални вршилац родитељског права (случај под Б)),и с обзиром на то представљате самохрану мајку у смислу овог Закона и Правилника.

3)      Последње утврђен цензус за остварене приходе за остваривање права на дечији додатак према Решењу од 12.7.2012. је са самохране родитеље (увећан износ) 8.708,5 динара. То можете видети из Решења испод. Њега можете наћи на интернету, и ови износи подлежу месечним променама, јер се утврђују за сваки месец, како смо горе и изнели.

 

РЕШЕЊЕ  о номиналним износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак  (401-00-41/2012-12/VI, од 12.7.2012):

 

       
       

II

Цензус за остварење права на дечији додатак од 01.7.2012.

а.

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

7.256,71

8.708,05

б.

Цензус за остварене приходе од пољопривреде
– члан 19. став 1. тачка 1. Закона
– члан 19. став 1. тачка 2. Закона

2,35
5,49

2,82
6,58

 

4)      Да закључимо: У вези са примањима, ако узмемо да имате плату 34.835,00 динара или више Ви тренутно не испуњавате услове да стекнете право на дечији додатак, јер су ваша месечна примања по члану породице у већа од 8.708,05. Међутим, уколико је ваша плата 34834,00 динара или мање, Ви према последњем Решењу имате право на дечији додатак.  Оно што је важно, јесте да се ови износи цензуса мењају сваког месеца, и Ви треба да их пратите (преко Секретаријата за социјалну заштиту или интернета), јер уколико не испуњавате тренутно услов у погледу примања, то не значи да нећете никада, с обзиром да је разлика, ако постоји у само четрдесетак динара. Деца имају право на дечији додатак до навршених 19 година.

 

 

II. – Документација потребна за остваривање права

 • Уз попуњен образац захтева, који се бесплатно добија у Секретаријату за социјалну заштиту (Улица 27. marta 43-45, Централа: 330-90-92, 330-90-93, 330-90-94, секретар, 3309-085 Факс 3309-251 Јасминка Веселинковић, заменик, 3309-085), потребно је приложити и следећа документа:
 • фотокопије извода из Матичне књиге рођених за сву децу у породици
 • фотокопију уверења о држављанству Србије за подносиоца захтева
 • фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства (лица која поседују биометријску личну карту достављају оригинал на увид и очитавање), а за децу фотокопије пријава пребивалишта
 • фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца захтева
 • потврду о приходима у три месеца који претходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства(нето приходи)
 • потврда о катастраским приходима у претходној години за све чланове породичног домаћинства(из места рођења и места пребивалишта)
 • Пореско уверење из места пребивалишта о имовинском стању домаћинства
 • школске потврде за децу основношколског и средњошколског узраста, односно потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
 • доказе о чињеницама у вези са непокретностима, као и стамбеног простора(извод из земљишних књига – власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана и др)
 • фотокопију картице текућег рачуна
 • С обзиром да ви морате доказати статус самохране мајке, потребно је да приложите и доказ о томе да самостално вршите родитељско право – Одлука надлежног органа о самосталном вршењу родитељског права – члан 33. Став 1. Тачка 3)  Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку

 

III. – Корисне информације

–          Исплата дечијег додатка врши се искључиво преко текућег рачуна код Поштанске штедионице. Корисницима који немају отворен текући рачун, службеним путем биће отворен рачун код Поштанске штедионице. У захтеву се обавезно наводи тачан поштански број места пребивалишта за прву исплату.

–          Право на дечији додатак признаје се у трајању од једне године од дана поднетог захтева.  Захтев за обнављање права подноси се најраније 30 дана пре истека важности решења. Уз попуњен образац захтева потребно је приложити доказе о приходима домаћинстава исплаћеним у последња три месеца пре подношења захтева а од других доказа само за промене које су од утицаја на остваривање права.
Грађани Београда право на дечији додатак остварују у Секретаријату за социјалну и дечију заштиту, ул. 27. марта 43-45, тел. (011)3309-092, 3309-093, 3309-094.

–          За информисање у будуће у вези са овим темама, саветујемо Вам да посетите следеће сајтове:

http://www.vodiczaroditelje.rs/

http://www.roditeljsrbija.com/

С поштовањем,

Млади Про Боно