Rešenjem od 21.12 2011god Osnovni sud u X,a potvrđeno presudom Višeg suda u X, od 20.06 2011god,citiram UTVRDJUJE SE prema tuženom Privrednom drustvu za električnu energiju X,da je tuzioca X,smetao u mirnom i neprekidnom posedu korišćenja elektricne energije tako sto je dana X,IZVRŠIO isključenje električne energije preko broja brojila X,pa se NALAŽE tuzenom da ubuduce na ovakav ili sličan nacin ne ometa tužioca u mirnoj državnini, kraj citata. Moje pitanje da li imam pravo na neki vid naknade materijalne štete. Napominjem,da su mi sve namernice u zamrzivaču otopile,te sam morao da ih bacim jer struje nije imalo 4 dana,ja sam dijabetičar,majka nema jedno oko a na drugo vidi X posto.

Poštovani,

Zakonom o obligacionim odnosima, članom 184 je predviđena je odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa tj. da preduzeća i druga pravna lica koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu.

  • ED ELEKTROŠUMADIJA je svakako preduzeće koje vrši delatnost od opšteg interesa:

–          Članom 2. stav 1 Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa propisano je:  “Delatnosti od opšteg interesa, u smislu ovog zakona, jesu delatnosti koje su kao takve određene zakonom u oblasti: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije…”;

–           U skladu sa tim, Zakonom o energetici (Službeni glasnik RS 57/2011) članom 13 stav 2 predviđeno je da su prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom kao i javno snabdevanje električnom energijom energetske delatnosti od opšteg interesa.

  • Rešenjem koje ste naveli je utvrđeno da je Privredno društvo za električnu energiju, tužioca smetalo u državini, ali  shodno članu 78 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa sud u državinskim sporovima pruža zaštitu prema poslednjem stanju državine i nastalom smetanju, pri čemu nije od uticaja pravo na državinu, pravni osnov državine i savesnost držaoca. Sledstveno tome, moraćete da dokažete da je obustava električne energije bilo neosnovana,dakle bez pravnog osnova – pokazivanjem plaćenih računa ili na druge načine.
  • Članom 155 šteta definisana kao  umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). U članu 189.  ZOO je propisano da : Oštećenik ima pravo kako na naknadu obične štete, tako i na naknadu izmakle koristi. Istim članom u stavu 2 predviđeno je da se visina naknade štete određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, izuzev slučaja kad zakon naređuje što drugo, a u stavu 3 da se pri oceni visine izmakle koristi uzima u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem. Član 190 predviđa: Sud će, uzimajući u obzir i okolnosti koje su nastupile posle prouzrokovanja štete dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se oštećenikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kome bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja.
  • Rok za podnošenje tužbe za naknadu materijalne štete je 3 godine od saznanja za štetu i štetnika a 5 godina od prouzrokovanja štete.

 

Srdačno,

Bela Prendivoj MLADI PRO BONO